Aanvragen SABE-voucher

18-08-2023

Het ministerie van LNV geeft in 2023 weer SABE-vouchers uit. Deze subsidievouchers zijn onderdeel van de Subsidie Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE). Met deze vouchers kun je als landbouwer 1.500 euro subsidie krijgen op bedrijfsadvies. Voor de piekbelasters is de regeling opengegaan op 10 juli 2023. Vanaf 1 september 2023 kunnen alle landbouwers een SABE-voucher aanvragen. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Adviesvouchers voor iedereen

Vanaf 1 september 2023 kan iedereen weer een voucher voor advies aanvragen. Er zijn diverse adviesthema’s die in aanmerking komen voor een voucher. De thema’s zijn kringlooplandbouw en duurzaam ondernemerschap. Deze thema’s heeft LNV onderverdeeld in aandachtsgebieden.

Met onze adviseurs kunnen we je adviseren over de volgende aandachtsgebieden van de SABE-regeling.

A1 Stikstofemissie en hergebruik nutriënten

E1 Persoonlijke ontwikkeling van ondernemer en zijn bedrijf

E3 Bedrijfsopvolging: starten, overnemen of beëindigen

E4 Duurzaam verdienvermogen

De subsidie is 80% met een maximum van 1.500 euro.

Adviesvouchers voor piekbelasters

De vouchers specifiek voor de piekbelasters zijn bedoeld voor advies over beperking van de stikstofuitstoot en de toekomst van het bedrijf. Een of meerdere van de volgende thema’s komen aan de orde in het advies.

 • innovatie
 • omschakeling
 • extensivering
 • verplaatsing
 • beëindiging

Het is natuurlijk niet vereist dat het advies daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Gelukkig blijft de beslissing over het toepassen van het advies bij jou als ondernemer.

De subsidie is 100% met een maximum van 1.500 euro.

Bedrijfsplanvouchers

In de periode van 1 september t/m 13 oktober 2023 kun je een subsidie aanvragen voor een bedrjjfsplanvoucher. Met de voucher kun je een bedrijfsplan laten opstellen voor het verduurzamen van het bedrijf. Het bedrijfsplan kan (ook) gebruikt worden bij de aanvraag van een financiering.

De subsidieregeling stelt een aantal eisen aan het gesubsidieerde bedrijfsplan. Het bedrijfsplan moet in elk geval ingaan op het onderwerp emissiereductie stikstof. Daarnaast moet ingegaan worden op tenminste vier van onderstaande onderwerpen:

 1. Emissiereductie gebruik gewasbeschermingsmiddelen en toepassen geïntegreerde gewasbescherming
 2. Emissiereductie broeikasgassen
 3. Emissiereductie nitraat en andere meststoffen
 4. Vergroten biodiversiteit
 5. Versterken duurzaam bodembeheer
 6. Verhogen aandeel circulair veevoergebruik
 7. Verbeteren dierenwelzijn en diergezondheid

De subsidie is 80% met een maximum van 6.000 euro.

Cursusvoucher

In plaats van een adviesvoucher is het ook mogelijk om een cursusvoucher aan te vragen. De volgende cursussen zijn mogelijk:

 • Verdiepingscursus stikstof in de landbouw.
 • Verdiepingscursus precisielandbouw.
 • Verdiepingscursus natuurinclusief ondernemen in de landbouw.

De subsidie is 100% met een maximum van 800 euro.