Emissiearme vloer en uitspraak

30-09-2022

Uitspraak Raad van State

Op 7 september jl. was hij daar, de lang verwachtte uitspraak door de Raad van State. De uitspraak over stalsystemen in de Rav. Twee vloertypen kunnen niet meer vergund worden met de toegekende emissiefactor. Nu we een aantal weken verder zijn begint het stof, dat deze uitspraak deed opwaaien, weer neer te dalen. Tijd om eens in te zoomen op wat er nu eigenlijk echt aan de hand is.

Wat zegt de uitspraak nu eigenlijk?

De Raad van State stelt met deze uitspraak in feite dat niet met zekerheid kan worden gezegd dat de emissiearme vloeren doen wat ze moeten doen. En dat hiermee de ammoniakemissie uit stallen met deze vloeren mogelijk hoger is dan in de Rav wordt toegekend. De basis voor deze onzekerheid wordt gevoed in een tweetal rapporten, het CBS-rapport ‘Stikstofverlies uit opgeslagen mest’ en het advies van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit betekent dat bij aanvragen voor vergunningen met Rav-codes A1.13 en A1.28  niet kan worden overgegaan tot vergunningverlening.

Wat is er dan nog wel mogelijk?

Zolang de overige Rav-codes overeind blijven, betekent dit in ieder geval dat aanvragen met een ander systeem gewoon in behandeling genomen kunnen worden. De aanvragen met A1.13 of A1.28 worden op dit moment dan ook ingediend met een andere vloer met vergelijkbare emissiewaarde. Als blijkt dat de besproken stalsystemen toch doen wat men zegt, kunnen deze in het kader van de Wet natuurbescherming via intern salderen alsnog gelegaliseerd worden. Als op een bedrijf een onherroepelijke vergunning met deze Rav-code ligt – dus niet een positieve weigering of een PAS-melding of iets anders, heeft deze uitspraak in principe geen gevolgen.

Toekomstperspectief

Op dit moment voelt het afketsen van deze vloeren als een klap, de zoveelste in de richting van de veehouderij. Wij zien dit ook als een stap richting een solide beleid op basis van een degelijke ondergrond. Iets waar we voor de toekomst mee verder kunnen. Wij laten de moed niet zakken!