Energie informatieplicht

12-07-2019

Sinds kort geldt voor een groot aantal bedrijven die onder  het Activiteitenbesluit vallen een informatieplicht met betrekking tot hun energiebesparing. Deze bedrijven moeten hun maatregelen die ze nemen ten behoeve van energiebesparing, melden bij RVO.

Achtergrond

Veel bedrijven die eerder een milieuvergunning hadden, vallen tegenwoordig onder het Activiteitenbesluit. Voor deze bedrijven is sinds kort een belangrijke wijziging van toepassing met betrekking tot energie. Volgens de Wet Milieubeheer moeten sectoren sinds 1993 investeren in energiebesparende maatregelen. Bedrijven die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of vanaf 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken, hebben met ingang van 1 juli 2019 daarnaast een informatieplicht. Bedrijven en instellingen zijn verplicht energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Energieverbruik

Het gaat om het totale energiegebruik op het bedrijf. Dat betekent dat het niet alleen de ingekochte energie betreft, maar ook bijvoorbeeld de eigen opgewekte energie. Een bekend voorbeeld daarvan is de opgewekte elektriciteit door zonnepanelen of windmolens. Het gaat ook niet alleen om aardgas, maar ook de andere brandstoffen die op het bedrijf verbruikt worden. Denk aan de dieselolie voor tractoren.

Stand van zaken

Onlangs bleek dat veel bedrijven nog niet aan hun informatieplicht hebben voldaan. In de meeste gevallen is de gemeente er verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op de informatie- en energiebesparingsplicht. Sinds 1 juli jl. kan de gemeente zien welke bedrijven ondertussen aan hun informatieplicht hebben voldaan. Wanneer een gemeente verwacht dat een bedrijf nog niet aan de informatieplicht heeft voldaan, zal deze gemeente hierop actie ondernemen.

Erkende Maatregelenlijsten

Voor 19 sectoren, waaronder agrarische, zijn Erkende Maatregelenlijsten opgesteld die gelden voor het eerste jaar. In deze lijsten staan energiebesparende maatregelen. Voor elke maatregel is bepaald of deze toepasbaar is op een natuurlijk moment of op een zelfstandig moment

Voldoet u nog niet aan de informatieplicht? Onderneem dan actie en zorg ervoor dat u voldoet aan de informatieplicht bij de overheid. Wij helpen u daarbij graag. Wij letten er tegelijkertijd ook op of er subsidiemaatregelen mogelijk zijn. Dan is het twee vliegen in één klap.