Gecombineerde Opgave 2018

13-02-2018

Vanaf 1 maart 2018 is het weer mogelijk de Gecombineerde Opgave in te vullen. In de Gecombineerde Opgave vraagt u onder andere de uitbetaling van betalingsrechten aan. In 2018 zal het nog niet voor alle bedrijven makkelijk zijn om tijdig keuzes te maken; dit hangt voor een groot deel samen met de aanwezige onzekerheid over de derogatie.

Nationale reserve

In 2018 is het mogelijk om in enkele situaties betalingsrechten aan te vragen uit de nationale reserve. Dit komt onder meer doordat RVO in 2015, 2016 en 2017 ten onrechte diverse ‘N-gebieden’ uit de provinciale natuurbeheerkaarten heeft afgewezen als subsidiabele landbouwgrond. Voor veel landbouwers betekent dit dat ze op die grond alsnog betalingsrechten kunnen aanvragen middels de Nationale reserve. Dit is dan wel wanneer op deze percelen in 2015, 2016 en 2017 geen betalingsrechten zijn toegekend.

Vergroening

Eén van de aanpassingen die mogelijk nog wordt doorgevoerd, is de ruimere vrijstelling voor gewasdiversificatie. Wanneer een landbouwer minimaal 75% van haar areaal als grasland in gebruik heeft is deze vrijgesteld van gewasdiversificatie. Ook als de hoeveelheid bouwland meer dan 30 hectare bedraagt. Let wel, deze wijziging is nog niet definitief.

Ecologisch aandachtsgebied

Naast de gewasdiversificatie is het ecologisch aandachtsgebied (EA) ook op enkele punten gewijzigd. Landbouwers met meer dan 15 hectare bouwland dienen minimaal 5% van hun areaal bouwland als ecologisch aandachtsgebied in te richten. Gewijzigd zijn bijvoorbeeld maximale afmetingen van akkerranden, houtwallen en vijvers. Ook wordt de uiterste inzaaidatum van vanggewassen  voor het EA verruimd naar 15 oktober in plaats van 30 september.

Overige aanpassingen

Naast deze grotere aanpassingen zijn er nog diverse kleinere wijzigingen op het gebied van de extra betaling jonge landbouwers die in sommige gevallen qua termijn wordt verlengd. Ook zijn er wijzigingen bij de graasdierpremie per dier, wijzigingen weegfactoren en zijn er enkele andere administratieve verplichtingen voor de vastlegging van nateelten.

Afstemming

Het is in 2018 verstandig om tijdig plannen te maken voor uw bouwplan. Voldoet u aan alle eisen op het gebied van bijvoorbeeld de vergroening. Daarnaast kan het bij bedrijven die de derogatie overwegen verstandig zijn om een plan A en plan B gereed te hebben. Waarschijnlijk komt er pas in een laat stadium –  begin mei –  zekerheid over de derogatie en de hierbij behorende voorwaarden.