GLB het nieuwe hoofdpijndossier

24-11-2022

Leg het nu eens uit in normale taal. Dit blijkt een praktisch onmogelijke opgave. Er zijn weinig mensen die het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) begrijpen of uit kunnen leggen. En toch hebben we het er mee te doen. Het algemeen heersende sentiment is, ja nu raak ik nog meer grond kwijt. In ons vorige artikel keken we al even naar het GLB. In dit artikel kijken we verder naar deze materie.

Maar hoe zit het nu echt?

In de onderstaande afbeelding is de opbouw van het GLB stapsgewijs weergegeven. In de eerste stap hebben we te maken met de verplichte basis voorwaarden. Dit zijn de conditionaliteiten of Goede Landbouwbouw en Milieu Condities (GLMC)’s.

Wat eigenlijk totaal niet met het GLB te maken heeft, maar waar we wel even naar moeten kijken is het lijstje met eisen uit andere wetgeving waar bij een normale bedrijfsvoering al aan voldaan wordt. Zodra je als ondernemer kiest om mee te doen in het GLB wordt het functioneren van je onderneming op deze punten nogmaals tegen het licht gehouden.

 • De kaderrichtlijn water
 • De nitraatrichtlijn
 • De vogelrichtlijn
 • De habitatrichtlijn
 • Veilig voedsel voor uw dieren
 • Veilig gebruik van hormonen in de veehouderij
 • Toegestaan gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
 • Duurzaam gebruik van pesticiden
 • Kalveren beschermen
 • Varkens beschermen
 • Landbouwhuisdieren beschermen

Als aan de standaard eisen is voldaan, wordt bij deelname gekeken naar het functioneren op de GLMC’s. In de onderstaande lijst is te zien dat de lijst van verplichte basisvoorwaarden al bijzonder omvangrijk is. Zodra alle punten op dit vlak binnen zijn kan gekeken worden naar de basispremie, stap 2 uit de afbeelding. Dit aspect is vrijwillig.  

 • GLMC 1: oppervlakte blijvend grasland gelijk houden
 • GLMC 2: Veenweide en wetlands beschermen
 • GLMC 3: Stoppels niet verbranden
 • GLMC 4: Bufferstroken langs waterlopen
 • GLMC 5: Erosie tegengaan
 • GLMC 6: Bodem minimaal bedekken
 • GLMC 7: Gewassen op bouwland roteren
 • GLMC 8: Niet- productieve bouwland, landschapselementen en snoeien
 • GLMC 9: Ecologisch kwetsbaar blijvend grasland beschermen

Stap 2

Stap 2 in onze afbeelding komt in beeld wanneer voldaan is aan de bovenstaande zaken.  Je hebt recht verkregen op de vergoeding per hectare. Dit is de zogeheten basispremie: tot 40 hectare €275 per hectare en vanaf 41 hectare €220 per hectare. Deze vergoeding moet je zelf aanvragen.  

Na het voldoen aan de vrijwillige stap 2, is er nog de mogelijkheid om te kijken naar stap 3.

Stap 3

Ook deze stap berust op vrijwilligheid. Stap 3(A) zijn de eco-regelingen. Door hieraan mee te doen wordt aan biodiversiteit, bodem en lucht, klimaat, landschap, en water een bijdrage geleverd. Voor ieder doel worden punten gegeven. Zodra de drempwaarde is behaald, volgt een uitkering in één van de categorieën brons, zilver of goud (stap 3b). Naarmate meer punten worden behaald, wordt het ere metaal duurder. De eco-regeling bestaat uit 22 maatregelen die gekozen kunnen worden.  Onderstaand zijn deze weergegeven.

Gras/klaver (minimaal 25%)Groenbedekking (vanggewas van voorgaande jaar tot 1 maart laten staan)
Grasland met kruiden (minimaal 25%)Onderzaai vanggewas (minimaal tot 1 december zichtbaar bedekt met vanggewas
Langjarig grasland (gras staat meer dan vijf jaar en wordt niet geploegd)Biologische bestrijding (op contractbasis)
Meerjarige teelt (twee jaar op rij, telt pas vanaf het tweede jaar mee)Verlengde weidegang (overdag)
Natte teeltVerlengde weidegang (dag en nacht)
Rustgewas (eens in de drie jaar een rustgewas als hoofdteelt)Bufferstrook met kruiden (langs bouwland, van 1 april tot 1 oktober)
Stikstofbindend gewas / eiwitgewasBufferstrook met kruiden (langs grasland, van 1 april tot 1 oktober)
Strokenteelt (minimaal vijf gewassen op één perceel)Groene braak (als hoofdteelt op niet-productieve akker(rand), minimaal 3 meter breed en minimaal 6 maanden tussen 15 maart en 15 november)
VezelgewasHoutig element (heg, haag, struweel op niet-productieve landbouwgrond)
Vroeg oogsten rooigewas (voor 1 september)Houtig element op niet productieve landbouwgrond
Vroeg oogsten rooigewas (voor 1 november)Biologisch bedrijf (SKAL-gecertificeerd of in omschakeling)

Tot slot

Kortom, het is een hele lap tekst. Waarbij blijkt dat het nog steeds heel ingewikkeld is. Voor wie wil, in december organiseren we op de woensdag en donderdag weer rekendagen.