Informatieplicht energiebesparing

16-08-2023

Alle landbouwbedrijven, die jaarlijks vanaf 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas verbruiken, zijn al langer verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen. Deze bedrijven moeten uiterlijk 1 december 2023 voldoen aan de zogenaamde Informatieplicht energiebesparing. Met deze ‘informatieplicht’ moet het bedrijf aan de overheid rapporteren welke energiebesparende maatregelen van toepassing zijn en welke maatregelen het bedrijf inmiddels al heeft genomen of gaat nemen.

Energiebesparende maatregelen

De verplichting om energiebesparende maatregelen te nemen komt voort uit het Activiteitenbesluit. Het Activiteitenbesluit is bij veel landbouwbedrijven van toepassing. Elk bedrijf met een bepaald energiegebruik moet energiebesparende maatregelen nemen.

De verplichte energiebesparende maatregelen hebben een terugverdientermijn van maximaal vijf jaar. Deze maatregelen zijn opgenomen in de Erkende maatregelenlijsten (EML). Een bedrijf moet alle van toepassing zijnde maatregelen uit de EML nemen. Voor landbouwbedrijven is de ‘EML Gebouwen’ sowieso van toepassing. Daarnaast kunnen ook de EML voor activiteiten (‘Faciliteiten’ en/of ‘Processen’) van toepassing zijn (o.a. de ‘Energiebesparende maatregelen voor veehouderijen’’).

In sommige gevallen kunnen we een subsidie aanvragen voor advies op energiebesparende maatregelen. Met een dergelijk advies krijg je concreter zicht op welke energiebesparende maatregelen passend zijn. Tegelijkertijd kun je de advieskosten voor het energieadvies beperken door een subsidie.

Informatieplicht nu ook voor milieuvergunningplichtige bedrijven

Voorheen gold de Informatieplicht energiebesparing niet voor milieuvergunningplichtige bedrijven. Echter door een wijziging in het Activiteitenbesluit gelden deze regels nu ook voor bedrijven die een Omgevingsvergunning milieu nodig hebben.

Het vermelde verbruik van de energie is inclusief de verbruikte energie die zelf is opgewekt (bijvoorbeeld middels zonnepanelen).