Ondernemen tijdens de coronacrisis

1-04-2020

Het coronavirus heeft op veel mensen en organisaties invloed. Voor menigeen zijn de gevolgen aanzienlijk of zelfs erg groot. Daarbij denken we in de eerste plaats aan de mensen die persoonlijk getroffen zijn door het coronavirus. Wat een zorgen zijn er dan ineens, wanneer je zelf of anderen in je nabijheid getroffen zijn door het virus.

Overheden en andere organisaties doen hun best om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Daarnaast zijn er door diverse overheden en instanties ondertussen een scala aan regelingen gemaakt die beogen de scherpe kanten van de economische gevolgen er af te halen. De maatregelen zijn onder te verdelen in enkele hoofdgroepen.

 1. Overheid
 2. Fiscaal
 3. Bancair
 4. Diaconaal

Diverse maatregelen lichten we hierna toe.

1: Overheid

Vanwege het coronavirus heeft de overheid een breed pakket aan steunmaatregelen beschikbaar gesteld om de economische gevolgen van het coronavirus zo goed mogelijk op te vangen. Getroffen ondernemers kunnen een beroep doen op deze maatregelen om de impact van het virus op hun organisatie zoveel mogelijk te beperken. Veel maatregelen zijn in werking of komen op korte termijn in werking en zijn bovendien laagdrempelig in toepassing.

 • Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Dinsdag 31 maart is er eindelijk meer over de concrete inhoud van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) bekend geworden. Het was al duidelijk dat de overheid tot maximaal 90% tegemoet komt in de loonsom, afhankelijk van het inkomensverlies van de onderneming. Nu is ook duidelijk geworden hoe het inkomensverlies berekend moet worden: de omzet over het jaar 2019 moet worden gedeeld door 4. Vervolgens moet de omzet over een aaneengesloten periode van drie kalendermaanden minimaal 20% lager zijn dan het berekende kwart van 2019. Dit mag op basis van nacalculatie worden berekend.

De aaneengesloten periode van drie kalendermaanden moet plaatsvinden in de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020. De aanvraag heeft een terugwerkende kracht tot 1 maart en kan voor drie maanden worden aangevraagd. Aanvragen kan tot en met 31 mei 2020. Er wordt naar gestreefd om binnen vier weken na publicatie van de regeling duidelijkheid te geven vanaf welk bedrag een accountantsverklaring vereist is. De regeling kan op dat punt nog worden aangepast.

UWV streeft ernaar om de regeling vanaf 6 april 2020 uit te voeren, maar is nog bezig met de laatste testen voor de uitvoering van de regeling. Als UWV positief oordeelt, keert UWV een voorschot van 80% uit binnen 2 tot 4 weken.

 • Differentiatie WW-premie

Sinds de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020 moeten werkgevers lagere WW-premies afdragen voor vaste contracten en hoge WW-premies voor flexibele contracten. Voor werknemers met een vast contract die in een jaar meer dan 30% overwerken moet eveneens met terugwerkende kracht de hoge WW-premie worden afgedragen. Deze regeling zal worden versoepeld voor branches waar overwerk door de crisis nodig is (bijvoorbeeld de zorg).

Als overgangsmaatregel was het toegestaan de lage WW-premie toe te passen als het vaste contract vóór 1 april 2020 op schrift was gesteld. Dit coulanceregime voor werknemers die eind 2019 in dienst waren, wordt nu verlengd tot 1 juli 2020.

 • Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren

Een andere maatregel die de afgelopen dagen concreet is geworden is de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Binnen deze maatregel biedt de overheid een eenmalige en belastingvrije tegemoetkoming van 4.000 euro aan bedrijven die direct zijn getroffen door de maatregelen die de overheid sommige ondernemers heeft opgelegd.

Aan de hand van de SBI-codes is onderscheid gemaakt tussen de verschillende branches. De SBI-codes die in aanmerking voor de Tegemoetkoming schade regeling zijn hier te vinden. Het kabinet heeft bekendgemaakt dat ondernemingen die per ongeluk met de verkeerde SBI-code staan ingeschreven, zich kunnen melden bij RVO.nl. Er zal dan op individuele basis worden beoordeeld of de onderneming toch tot de ondersteunde branches behoort, waardoor mogelijk toch recht op TOGS bestaat.

 • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) geldt voor zelfstandig ondernemers die financieel in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis. De regeling is gebaseerd op de al bestaande BBZ (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt versneld behandeld en verstrekt.

Met de regeling kunnen zelfstandig ondernemers ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Net als de BBZ wordt deze regeling uitgevoerd door gemeenten. Daar kunt u dus uw aanvraag indienen.

Om inkomensondersteuning te verkrijgen, moet de zelfstandige verklaren dat hij verwacht dat als gevolg van de coronacrisis zijn inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Het inkomen wordt dan maximaal drie maanden aangevuld. Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van 1.500 euro netto en voor alleenstaanden tot 1.050 euro netto. Het betreft een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald.

De zelfstandig ondernemer moet bij de aanvraag verklaren dat zij verwachten dat als gevolg van de coronacrisis hun inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Wanneer dit achteraf anders blijkt te zijn, moet de zelfstandige dit doorgeven aan de gemeente. De versoepeling houdt in dat er geen onderzoek wordt gedaan naar de levensvatbaarheid van het bedrijf. Daarnaast hebben het vermogen (zoals een spaarrekening en huisbezit) en het inkomen van de partner geen invloed op de tegemoetkoming. De regeling is zo eenvoudig en snel uitvoerbaar.

De regeling geldt voor zelfstandig ondernemers, onder wie zzp’ers, die in Nederland gevestigd zijn en hoofdzakelijk in Nederland werken. Daarnaast moeten aanvragers voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Dat houdt in dat zij het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar (24 uur per week) als zelfstandige werkzaam zijn geweest. Werkt een aanvrager korter dan een jaar als zelfstandige, dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt. Tot slot moet een zelfstandige zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voordat deze regeling is aangekondigd, dus voor 17 maart 2020 18.45 uur.

Het kabinet doet een dringend beroep op zelfstandig ondernemers om alleen gebruik te maken van de regeling als dat echt nodig is. Achteraf zal worden gecontroleerd. Gemeenten zijn verplicht om bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen.

2: Fiscaal

 • Uitstel van betaling van belastingen

De Belastingdienst verleent bijzonder uitstel van betaling aan alle ondernemers die door de coronacrisis in de liquiditeitsproblemen zijn gekomen of zullen komen. Zij kunnen per brief uitstel aanvragen voor de inkomsten-, vennootschaps-, omzet en loonbelasting. Om uitstel van betaling te verkrijgen is het voldoende een brief te sturen waarin wordt aangegeven dat u als ondernemer in de betalingsproblemen bent gekomen door de uitbraak van het coronavirus. Na ontvangst van het verzoek zal de Belastingdienst invorderingsmaatregelen treffen.

 • Lokale belastingen

Naast de maatregelen vanuit het Rijk worden er door gemeenten ook steunmaatregelen geboden. Zo krijgen ondernemers en zzp’ers in veel gemeenten uitstel van betaling voor lokale belastingen en heffingen. Informeer bij uw gemeente van welke maatregelen u gebruik kunt maken.

3: Bancair

 • Banken

Vanuit de bancaire sector is besloten om uitstel voor de verplichting aflossingen voor een periode van 6 maanden te verlenen voor leningen tot 2.500.000 euro.

 • Borgstellingskrediet MKB

De toepassing van de regeling Borgstellingskrediet MKB (BMKB) is uitgebreid. De overheid kan borg staan voor 75% van 90% van financieringen van in de kern gezonde mkb-bedrijven, die in de liquiditeitsproblemen (komen te) verkeren als gevolg van de coronacrisis. Deze borgstelling van de overheid kan worden aangevraagd via de kredietverstrekker.

 • Borgstelling MKB-landbouwkredieten

Voor de land- en tuinbouwbedrijven is er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarische ondernemers.

4: Diaconaal

Ook de kerken zien om naar mensen die door het coronavirus grote zorgen hebben. Dat kan pastorale zorg zijn, maar ook diaconale zorg.

Wanneer voor mensen van de een op de andere dag het werk stopt, omdat het bedrijf vrijwel stil is komen te liggen, valt het inkomen wellicht gedeeltelijk of helemaal weg. Denk ook aan de zzp-ers. Diaconieën willen graag leden, die niet meer in het dagelijkse levensonderhoud kunnen voorzien, helpen.

Let op

Bovenstaande informatie is uitsluitend gebaseerd op de berichtgeving door onze overheid en is uit dien hoofde algemeen geformuleerd. Aan het door ons verstrekken van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend in uw specifieke situatie. Dit overzicht is niet volledig. Nieuwe of gewijzigde regelingen staan ook op de website van de Kamer van Koophandel.

Bij vragen over uw persoonlijke situatie adviseren wij u om contact met ons op te nemen.