PAS melder: gegevens aanleveren

8-12-2020

Bedrijven die in de PAS-periode een PAS-melding hebben gedaan en deze PAS-melding willen omzetten naar een natuurvergunning dienen gegevens ten aanzien van de betreffende activiteit door te geven aan RVO. Het gaat o.a. om een actuele AERIUS-berekening met onderbouwing van de invoergegevens en gegevens over de referentiesituatie. De gegevens moeten bij RVO voor 1 mei 2021 aangeleverd worden.

De PAS bood ruimte om vergunningen te verlenen en meldingen in te dienen voor projecten in de buurt van Natura 2000-gebieden die leiden tot stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat de PAS niet als onderbouwing kan worden gebruikt voor vergunningen.

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft kenbaar gemaakt dat zij de PAS meldingen alsnog wil maken, als het gemelde project op 29 mei 2019 voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

  • het project is volledig gerealiseerd, installaties, gebouwen en infrastructuur en dergelijke waren opgericht;
  • het project is nog niet volledig gerealiseerd, maar de initiatiefnemer had aantoonbaar stappen gezet met het oog op volledige realisatie;
  • het project is nog niet begonnen, maar daarvoor zijn wel al aantoonbaar onomkeerbare, significante investeringsverplichtingen aangegaan.

Het proces om de meldingen door de overheid te legaliseren is complex en zal naar verwachting nog veel tijd in beslag nemen.

Om alsnog een goede natuurvergunning te krijgen is het van belang zorgvuldig de juiste gegevens aan te leveren bij RVO. We kunnen van alles vinden van een natuurvergunning; duidelijk is ondertussen wel dat een natuurvergunning onderdeel uit maakt van het bestaansrecht van een (agrarisch) bedrijf. Daarom geven we het volgende advies: weet goed wat het effect is van de gegevens die u instuurt naar RVO. Onze mensen dragen daar graag hun steentje aan bij.