Subsidie jonge landbouwers

24-11-2017

Binnenkort wordt de Subsidieregeling jonge landbouwers weer open gesteld. Van 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018 kan deze worden aangevraagd. Inmiddels hebben de meeste provincies de voorwaarden en investeringslijst bekend gemaakt. De regeling zal tussen de provincies onderling weinig verschillen.

Wilt u gebruik maken van deze regeling dan bent u op het moment van aanvragen niet ouder dan 40 jaar. Ook hebt u nog niet eerder deze subsidie aangevraagd. Het subsidiebedrag is 30% van de subsidiabele kosten. De te verlenen subsidie is minimaal 10.000 euro en maximaal 20.000 euro. Bij meerdere bedrijfshoofden naast de jonge landbouwer daalt het subsidiepercentage.

Investeringen

Op de lijst staan 27 investeringen die in aanmerking komen voor de subsidie. Dit zijn investeringen in duurzame energie zoals zonnepanelen, biovergisting of biomassa, maar ook in zaken als reductie van fijnstof door warmtewisselaars of andere technieken. Daarnaast staan een aantal welzijnsvriendelijke vloeren voor varkens en koeienstallen op de lijst en een aantal machines voor grondbewerking en/of precisiebemesting. Zie hieronder de gangbare lijst (let op, er kunnen tussen de provincies kleine verschillen zijn)

Het kan interessant zijn om  deze regeling te combineren met de EIA of MIA/Vamil.

Investeringscategorie (met tussen haakjes de puntenscore):

 1. Zonnepanelen (6)
 2. Windmolen (4)
 3. Mestvergister (6)
 4. Warmtekracht werkend op biomassa (6)
 5. Warmtekracht regulier (4)
 6. Kleine windturbine (6)
 7. Systemen voor plaats specifieke bemesting (8)
 8. Mestscheidingsinstallatie (6)
 9. Machines voor niet kerende grondbewerking (10)
 10. Machine voor spitten en zaaien tegelijk (10)
 11. GPS voor koeien en automatische selectiepoort weiden (7)
 12. Koematras, waterbed (6)
 13. Varkensvriendelijke vloeren (6)
 14. Open water voorzieningen pluimvee (6)
 15. Padcooling en stallen voor veehouderij (5)
 16. Warmtewisselaar in stallen voor veehouderij (6)
 17. Waterbeheervoorzieningen t.b.v. voorkomen erfafspoeling (8)
 18. Spuitmachine met restvloeistof reductie in de akkerbouw (9)
 19. Emissiearme vloeren voor niet gesloten stallen in melkveehouderij (7)
 20. Biobed of biofilter (5)
 21. Fijnstof reducerende maatregelen pluimveestallen (8)
 22. Geautomatiseerd systeem voor afvoer van bovenmatig strooisel in stallen (6)
 23. Luchtwassystemen in de veehouderij (6)
 24. Omgekeerde osmose van spuiwater uit biologische luchtwassers (5)
 25. Potafdekinstallatie (5)
 26. Elektrische voertuigen voor landbouwgerichte activiteiten (6)
 27. Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers (5)