Verbrede landbouw

28-02-2019

We merken de laatste jaren dat de landbouw, in de breedste zin van het woord, fors veranderd. Gingen we 20 tot 30 jaar terug nog van gemengde bedrijven naar meer specialisatie, de huidige tendens is dat de landbouw op bepaalde vlakken juist weer verbreed.

Verbreding?

Verbreding kan bijvoorbeeld zijn om het huidige agrarische bedrijf te verbreden met nevenactiviteiten. Dit kan een melktap zijn, een ontvangstruimte voor lezingen, het koppelen van een zorgtak of kinderopvang aan het bedrijf. Ook neemt bij onder andere vleesvee bedrijven de huisverkoop van bedrijfseigen en streekeigen producten toe. Daarnaast valt te denken aan innovaties, duurzaamheid en landschapsontwikkeling als verbreding.

Innovaties

We zien dat veel bedrijven zich bezighouden met energiebesparing door ledverlichting,  voorkoelers, warmteterugwinning, isolatie of frequentie geregelde ventilatie. Daarnaast wordt steeds vaker met zonnepanelen of kleine windmolens getracht het bedrijf energieneutraal te laten worden. Ook door het innoveren van bestaande processen, zoals het koelen van de melk, door hergebruik van warmte voor bijvoorbeeld de woning. Enerzijds is dit vanuit idealistische motieven, anderzijds kan het ook een verdienmodel zijn.

In landen als Oostenrijk is het drogen van gras tot hooi heel gangbaar, er wordt weinig of geen mais gevoerd en de koeien krijgen qua ruwvoer vooral hooi te eten. Ook in Nederland wordt op diverse plaatsen gekozen voor deze techniek. Het niet langer inkuilen van voordroog gras, maar juist het binnenhalen en verder drogen van voordroog gras tot hooi met zo min mogelijk bewerkingen, waardoor de voederwaarde hoger blijft. Dit gras kan gedroogd worden door warmte en ventilatie. Het rantsoen van de koeien kan veranderen naar veel hooi wat diergezondheid en melksamenstelling ten goede komt.

Natuur en landschap

Er wordt bij akkerbouwers, maar ook bij andere grondgebruikers veel gedaan aan de diversiteit van het landschap en het gezond houden van de bodem. Dit is mede ingegeven door de vergroeningseisen uit het GLB-beleid. Anderzijds wordt ook de noodzaak ingezien van vruchtwisseling, bodemgezondheid en landschapsaangezicht. Dit kan zich uiten in kruidenrijke akkerranden, aanleg van plas-dras, kruidenrijke graslanden of houtsingels of bijvoorbeeld het benutten van bermafval als toevoeging voor het organische stofgehalte middels bokashi-kuilen.

Sturen naar opbrengsten in plaats van kosten

De tendens in de afgelopen decennia was om te sturen op de kosten van een bedrijf door schaalvergroting, onderhandelingen, innovaties en slim inkopen. De opbrengsten worden immers vaak bepaald door de melkfabriek, de veehandelaar, de slachterij of eierhandelaar.

Bijvoorbeeld het leveren van speciale concepten als hooimelk  voor hooikaas (melk van koeien die volledig op hooi worden gevoerd). Of het houden van dieren via welzijnsconcepten kan een plus opleveren voor de opbrengstprijs. Kies voor een niche-product in plaats van massa. Dit zal niet bij elk bedrijf passen, maar bij de juiste ondernemers kan dit zorgen voor meerwaarde en meeropbrengst!

Ook voor u?

Tijden veranderen door onder andere de media en het beeld van de maatschappij. Dit kan een bedreiging zijn, maar het kan ook kansen bieden voor uw situatie. In de vakbladen staan regelmatig voorbeelden van pionierende bedrijven. Graag kijken we met u mee of er ook voor u kansen liggen, dat kan van zonnepanelen, tot hooimelk/hooikaas tot huisverkoop zijn.