Wet natuurbescherming

2-07-2020

Inmiddels is het alweer ruim een jaar na de PAS-uitspraak en ruim een half jaar na het inwerking treden van de nieuwe beleidsregels. De beleidsregels die ervoor moeten zorgen dat de vergunningverlening weer vlot getrokken wordt. Onlangs zijn er enkele beleidsregels op diverse punten aangepast.

Wijziging beleidsregels

Er zijn inmiddels, sinds medio december, vele aanvragen en vergunningen afgehandeld. Hierbij werden in bepaalde gevallen ook beperkingen in de beleidsregels duidelijk. In sommige gevallen kwamen hierbij onvolkomenheden naar voren in de beleidsregels. We verwachten dat er de komende tijd nog wel enkele beleidsregels in aanmerking komen voor een update/herstel. Hieronder een opsomming van de 4 belangrijkste wijzigingen:

  • Deelnemers aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen mogen éénmalig een zekere stikstofruimte (maximaal 15%) inzetten om op de betreffende locatie andere bedrijfsmatige activiteiten dan intensieve veehouderij uit te voeren. Dit draagt bij aan toekomstperspectief voor de locatie.
  • Een initiatiefnemer kan in sommige gevallen terugvallen op een oudere toestemming in plaats van de natuurvergunning. Dit is bedoeld voor de situatie waarin een initiatiefnemer de capaciteit uit zijn natuurvergunning niet (volledig) gerealiseerd heeft, maar nog wel gerealiseerde capaciteit (bijvoorbeeld gebouwde stallen) heeft vanuit een eerdere toestemming. Door de aanpassing van de beleidsregels kan de initiatiefnemer met die oudere referentie salderen. De laagst vergunde emissie geldt als maximum.
  • In afwijking van de hoofdregel kan intern gesaldeerd worden met activiteiten die gerealiseerd waren, maar inmiddels niet meer aanwezig zijn. Dat is wenselijk voor bijvoorbeeld woningbouw, waar vroegtijdige sloop plaatsvindt om bijvoorbeeld asbestbranden of vandalisme te voorkomen. Maar ook voor industrie waar sloop bijvoorbeeld in het kader van verplichte bodemsanering plaatsvindt. Voorwaarde is dat de initiatiefnemer aantoont dat de beëindiging van de activiteit en sloop van de bebouwing hebben plaatsgevonden met de intentie de nieuwe activiteit in de toekomst te realiseren.
  • In een nieuw artikel over het stikstofregistratiesysteem (SSRS) staat hoe dit systeem zich verhoudt tot projecten waarbij gesaldeerd wordt. Ook is bepaald dat GS pas ruimte reserveren in het SSRS als de aanvraag volledig is, namelijk wanneer de juiste gegevens zijn overgelegd en ook de inhoud van de aanvraag op orde is. Hiermee wordt voorkomen dat een aanvraag die niet volledig is, bij reservering van depositieruimte voorrang heeft op een aanvraag die wel volledig is.

Steeds meer wordt duidelijk, alles nog niet. Desondanks helpen wij u graag met uw plannen.